FEMTEN UBEHAGELIGE SPØRGSMÅL OM 11. SEPTEMBER
Skrevet af JUDAS KLEIN d. September 30 2007 11:11:02


FEMTEN UBEHAGELIGE SPØRGSMÅL OM 11. SEPTEMBER


Images: cnn_live.gif


»Hvorfor tror så mange på tåbelige konspirationsteorier? Det seneste skud på stammen er myten om at den amerikanske regering selv stod bag angrebet på World Trade Center og Pentagon d. 11. september 2001.«


Sådanne ting kan man læse i aviser og på Internettet.

Ja, det er sandt: mange har mistro til den officielle redegørelse. I maj 2006 viste en opinions­undersøgelse at hele 42 % af USAs befolkning mente at den amerikanske regering og dens undersøgelses­kommission skjulte vigtige oplysninger som modsagde den officielle redegørelse for terrorangrebet. Et andet rundspørge gennemført nogle måneder senere af et andet institut viste at hele 36 % af befolkningen mente, at amerikanske embedsmænd enten havde medvirket til angrebene eller bevidst undlod at forhindre dem »fordi de ønskede at USA skulle starte en krig i mellemøsten«.


En lang række foreninger og hjemmesider – f.eks. The 911 Truth Movement - med kritisk holdning til den officielle redegørelse er skudt op i årene siden 11. september. En af deres væsentligste teorier går ud på at det ikke var brand, der fik tvillingetårnene og bygning 7 i WTC til at styrte sammen, men en såkaldt kontrolleret nedrivning, en teknik som anvendes af entreprenører til nedrivning af højhuse. Den foregår ved at man anbringer sprængstoffer omkring bygningens bærende stålbjælker og derefter detonerer dem ved fjernstyring fra en computer. Eksplosi­onerne sættes i gang efter en nøje planlagt sekvens, så hele bygningen falder indenfor sit eget grundplan uden at gøre skade på omgivelserne. Teorien går altså ud på, at nogen havde anbragt sprængstoffer i WTC (både i kælderen og i de højere etager) i god tid inden terrorangrebet og derefter, da de to kaprede fly fra Boston havde kollideret og de deraf følgende brande havde stået på et stykke tid, detonerede dem og bragte tårnene til fald.
>> 15 UBEHAGELIGE SPØRGSMÅL <<Udvidet nyhedstekstImages: Northtower_precollapse.jpg


Hvor mærkelig denne teori end lyder, har den gode argumenter. Den amerikanske professor emeritus D.R. Griffin (teoriens hovedfortaler) og mange andre forfattere såsom ingeniøren Eric Hufschmid, samt en mængde hjemmesideskribenter påpeger en lang række fakta som modsiger den officielle forklaring. Det drejer sig egentlig om alle begivenheder på terrordagen, lige fra flykaprernes identitet og manglende evner som piloter til telefon­opkaldene fra flyene, kollisionen med Pentagon mm. Jeg vil dog her begrænse mig til tvillinge­tårnenes kollaps. Man kan sammenfatte de væsentligste argumenter i form af følgende femten spørgsmål:1) Hvordan kunne tvillinge­tårnene overhovedet styrte sammen, når videoer og fotos viste at brandene var uhyre begrænsede? F. eks. viser det vedlagte nærbillede af Nordtårnet (taget 30 sekunder før dets kollaps) kun flammer på begrænsede dele af nogle få etager. Derudover ses kraftig sort røg. Kan denne meget begrænsede brand forklare, at hele bygningen på 110 etager blev totalt tilintetgjort fra det ene øjeblik til det andet?


2) Hvordan kunne brandene i tårnene nå en temperatur der kunne forklare stålbjælkernes brist? Intet højhus med stålramme er før kollapset på grund af brand.


3) Hvordan kunne tårnene styrte så hurtigt sammen? Sydtårnet kollapsede på omkring 10 sekunder, Nordtårnet på lidt over 8 sekunder. For to bygninger af 400 meters højde svarer disse tidsrum omtrent til hastigheden for det frie fald. Det betyder, at de bærende konstruk­tioner overhovedet ingen modstand har ydet under kollapset! Hvorfor har denne stærke stålkonstruktion i 110 etager, som var bygget til at modstå kollisionen fra en jumbojet, ikke kunnet forsinke kollapset i mindste grad? Det skulle vel aldrig være fordi bjælkernes sammen­føjninger blev sprængt i luften – hvilket man netop gør under kontrolleret nedrivning?


4) Bygningsdele blev slynget vandret ud i luften under tårnenes kollaps. Det vedlagte foto viser stålbjælker i luften mere end 70 meter fra Nordtårnet. Andre bjælker fra Nordtårnet landede knap 600 fod borte. Hvorfor faldt disse stålbjælker ikke bare nedad? Kunne andet end eksplosioner have skubbet dem ud med så enorm kraft?

Images: steelbeams_midair.jpg

5) Hvordan kunne Nordtårnet under sit kollaps i det væsentligste holde sig indenfor sit eget grundplan, dvs. uden at spredes? Det er netop et kendemærke ved kontrolleret nedrivning, at bygningen ikke falder til nogen af siderne.


6) Sydtårnets kollaps begyndte på den måde at en vandret revne opstod omkring 76. etage, hvorved de øverste ca. 34 etager skiltes fra de underliggende og begyndte at tippe ud over bygningen. Man skulle forvente, at dette sammenhængende afsnit af 34 etager ville falde uden for bygningens grundplan, men det ramte aldrig jorden. Hvad fik det til at pulveriseres under sit fald?


7) Ved tårnenes kollaps dannedes ufattelige mængder af støv fra gips og beton. Fotos viser store dele af Manhattan indhyllet i en støvsky (se foto). I gaderne vandrede folk gennem bunker af op til 30 cm støv. Alt i tårnene på nær stålbjælkerne blev pulveriseret. Aluminiums­bedækningen af skyskrabernes udvendige søjler var revet i småstykker under kollapset og kastet så langt bort som 700 fod fra tårnene. Det så ud som om det havde været gennem en skrælle­maskine, og betonen så ud som om det havde været gennem en pulverisator. Støvpartiklernes gennemsnits­størrelse blev målt til så småt som 10-60 mikron (1 mikron = 1/1000 mm). En kranfører, Bobby Gray, som ryddede op på Ground Zero (ruinerne af WTC) fortæller: »Jeg mindes ikke at have set hverken træværk eller møbler [i ruinerne]. Man skulle tro, at et kontorskab af metal ville kunne overleve faldet, men jeg mindes ikke at have set nogen, heller ingen telefoner, computere eller den slags. Selv i områder hvor der ikke havde været brand fandt vi noget [andet end støv og bjælker]. Det var bare så svært at forstå at alt var blevet pulveriseret i den grad. Hvordan kan et gulvtæppe og et kontorskab blive pulveriseret?« Kan det virkelig passe at den blotte sammen­styrtning (pga. brand) skulle have skabt tilstrækkelig energi til denne totale pulverisering af bygningens betonlag? Passer teorien om sprængstoffer ikke langt bedre?


8) Oprydningsholdene rapporterede om fund af varme pletter af smeltet stål dybt nede i bunkerne af støv og skrot. De fandt, da de efterhånden nåede ned i nogle etagers dybde, ”søer af stål så varme at de stadig var flydende” endnu i den femte uge efter kollapset! Det varme metal havde ligget omgivet af betonstøv, som havde isoleret så godt, at varmen havde kunnet holde sig i ugevis. Der er her tale om temperaturer omkring ståls smeltepunkt 1500 grader Celsius. En normal brand vil næppe blive meget varmere end 1000 grader. Spræng­stoffer derimod udvikler langt kraftigere varme, hvilket skyldes den store mængde kemisk energi der er bundet i stoffet. Temperaturen på overfladen af skrotbunkerne på Ground Zero blev stedvist målt så højt som 747 grader Celsius – efter man havde sprøjtet vand på bunkerne i fem dage! Hvorfra kom denne ekstreme varme­mængde hvis ikke fra sprængstoffer?


Images: northtower_collapse.jpg9) En analyse af stålbjælkerne ville have kunnet afsløre brug af sprængstoffer. Men hvorfor blev alt stål da fjernet fra Ground Zero så hurtigt som muligt uden analyse? Hvorfor skulle det fragtes bort til så fjerne lande som Kina og Korea? Hvorfor blev der næsten ingen penge bevilget til undersøgelse af stålbjælkerne inden de blev fjernet? Hvorfor måtte disse vigtige analyser foretages af frivillige medarbejdere som ulønnet arbejde og hvorfor blev selv dette arbejde vanskeliggjort af myndighederne? Hvorfor udstedte man forbud mod fotografering på Ground Zero?


10) En lang række øjenvidner beretter, at de hørte, så og følte eksplosioner i bygningerne kort før kollapset (de hørte serier af brag, så lynglimt, mærkede jorden skælve, blev væltet omkuld af lufttryk o.l.). Alene for sydtårnets vedkommende findes vidnesbyrd om eksplosioner fra 47 nødhjælps­arbejdere (primært brandmænd). Hvorfor blev størstedelen af disse vidneudsagn stemplet fortroligt og hemmeligholdt af myndighederne? Avisen New York Times lagde sammen med nogle af de pårørende til de omkomne sag an mod myndighederne i New York og gennemtvang en frigivelse af dokumenterne, hvilket først lykkedes i 2005. Hvorfor var et sagsanlæg nødvendigt for at få disse vigtige oplysninger frigivet?


11) Vidner blandt WTC-personale fortæller om usædvanlige foranstaltninger i bygningerne i dagene før 11. september. Sikkerheds­enhederne arbejdede, på grund af trussel om angreb, tolv timer om dagen i skiftehold i de to sidste uger før terror­angrebet. En ansat i WTC beretter: ”I weekenden den 8.-9. september 2001 var der en situation i WTCs tårn 2, det sydlige tårn, med strømsvigt. Dette strømsvigt betød, at der ikke var strømtilslutning i omkring 36 timer fra den 50. etage og opefter. Den grund WTC gav for strømsvigtet var, at kabelnettet i tårnet skulle opgraderes. Jeg skulle selv arbejde over denne weekend i bygningen for at sikre at vores computeranlæg blev lukket ordentligt ned og startet op igen bagefter. Selvfølgelig var der uden strøm ingen sikkerhedskameraer, ingen sikkerhedslåse på dørene, mens mange, mange ”teknikere” bevægede sig ind og ud af tårnet.” Kunne de nævnte »sikkerheds­foranstaltninger« dække over et arrangement af en kontrolleret nedrivning, dvs. placering af sprængstof?


12) World Trade Center skiftede ejer kort før terrorangrebet. Et privat ejendoms­­firma ved navn Silverstein Properties tegnede i sommeren 2001 kontrakt med havne­myndighederne i New York og New Jersey om leje af hele komplekset for en periode af 99 år. Firmaet forsikrede bygningerne på en sådan måde, at det ville få en enorm erstatning udbetalt, såfremt en hændelse betegnet som »en terrorhandling« skulle finde sted. Faktisk opnåede Silverstein Properties en forsikringssum på i alt 5 milliarder dollars. Er dette ikke temmelig mistænkeligt?


13) Hvorfor modsatte præsident Bush sig en uvildig undersøgelse af begivenhederne d. 11. september, og hvorfor bortcensurerede han tyve sider af dens rapport? Da regeringen senere efter pres måtte give tilladelse (!) til en mere dybtgående undersøgelse (The Commission Report), hvorfor forbeholdt Bush sig da ret til at udpege medlemmerne af dens kommission?


14) Mente den amerikanske regering det alvorligt, når den hævdede at Osama bin Laden stod bag terrorangrebet? Gjorde hæren egentlig forsøg på at pågribe ham »død eller levende« i Afghanistan? Eller forelå der i virkeligheden en overenskomst af en eller anden art med ham? Allerede i sommeren 2001 var Osama bin Laden efter sigende den mest eftersøgte forbryder i verden - og dog kunne aviser som Le Figaro, Guardian og London Times i november 2001 berette, at han i juli 2001 tilbragte to uger på et amerikansk militærhospital i Dubai (De Forenede Arabiske Emirater), hvor han blev behandlet af en amerikansk kirurg og endda fik besøg af en lokal CIA-agent. Er det sandt, som pressen hævdede, at den amerikanske og britiske hær i november 2001 lod Osama og hans Al Qaeda­-soldater undslippe fra Afghanistan til Pakistan uden virkelige forsøg på at pågribe ham? I marts 2002 blev den manglende interesse for at fange bin Laden bekræftet at Bush selv: »Han er en person der nu er blevet marginaliseret… Jeg gider ikke bruge ret meget tid på ham… Jeg er helt ærligt ikke så bekymret om ham.« Hvordan stemmer dette overens med præsidentens taler i fjernsynet knap et halvt år forinden?


15) Det Hvide Hus har i maj 2007 gennemført en ny lov om at præsidenten overtager kontrollen med alle aktiviteter i fremtidige »katastrofale nødsituationer«. Ifølge dagbladet Politiken gør denne lov reelt set George Bush til diktator, hvis et nyt terrorangreb skulle indtræffe. Hvad er den dybere hensigt med denne beslutning?

Skrevet af : Peter Krabbe


Kilder:

http://www.911truth.org

David Ray Griffin: Det nye Pearl Harbor.

Progressive Publishing, Randers 2005.


Debunking 9/11 Debunking.

Olive Branch Press, Massachusetts 2007.


Eric Hufschmid: Painful Questions. Privatforlag 2002 (PainfulQuestions@aol.com).


popularmechanics.com (Debunking 911 Myths).